کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب برنده واقعی

کتاب برنده واقعی

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب نهال هلو

کتاب نهال هلو

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب تصادف دوست داشتنی!

کتاب تصادف دوست داشتنی!

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب بهترین میوه

کتاب بهترین میوه

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب رئیس بازی!

کتاب رئیس بازی!

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب بال های مهربانی

کتاب بال های مهربانی

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب دیروزهای ما

کتاب دیروزهای ما

اثر ناتالیا گینزبورگ از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب اعدام سرباز اسلوویک

کتاب اعدام سرباز اسلوویک

اثر ویلیام بردفورد هیوئی از انتشارات پیدایش


 کتاب وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ

کتاب وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ

اثر اریش ماریا رمارک از انتشارات امیرکبیر


 کتاب جاده جنگ (2)

کتاب جاده جنگ (2)

اثر منصور انوری از انتشارات سوره مهر