کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب پدر غایب

کتاب پدر غایب

اثر رضا رئیسی از انتشارات نقش و نگار


 کتاب دختری که آینده را می دانست

کتاب دختری که آینده را می دانست

اثر روت رندل از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب مردی که پروانه شد

کتاب مردی که پروانه شد

اثر مجید پور ولی کلشتری از انتشارات پیام آزادگان


 کتاب به سفارش مادرم

کتاب به سفارش مادرم

اثر احسان حسینی نسب از انتشارات به نشر


 کتاب برای چه فداکاری کرد؟

کتاب برای چه فداکاری کرد؟

اثر امل ناصر از انتشارات اوج


 کتاب روزی از روزهای زندگی

کتاب روزی از روزهای زندگی

اثر مانلیو آرگه تا از انتشارات مروارید


 کتاب دختر لوتی

کتاب دختر لوتی

اثر شهریار عباسی از انتشارات مروارید


 کتاب چنگیزخان

کتاب چنگیزخان

اثر واسیلی یان از انتشارات زرین


 کتاب آتیش پاره

کتاب آتیش پاره

اثر فاطمه بختیاری از انتشارات جمکران


 کتاب از خاک و خاکستر

کتاب از خاک و خاکستر

اثر امی هارمن از انتشارات مصدق