کتاب غربت

اثر گراتزیا دلددا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: بهمن فرزانه-داستان جنگی

دخترجوان روستایی با مردی جوان از طبقه‌ی متوسط ازدواج می‌کند و با هم به رم نقل مکان می‌کنند. اما دخترجوان در آنجا احساس تنهایی می‌کند. آیا با این توصیف، او هنوز احساس خوشبختی
می‌کند؟


خرید کتاب غربت
جستجوی کتاب غربت در گودریدز

معرفی کتاب غربت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب غربت


 کتاب تاکسیدرمی
 کتاب شرجی
 کتاب نوشدارویی پیش از مرگ سهراب
 کتاب غربت
 کتاب سرزمین سرخ
 کتاب عبور از برهان