کتاب شبح سرگردان

اثر رومن گاری از انتشارات نیلوفر - مترجم: ابراهیم مشعری-داستان جنگی

رومن گاری در رقص چنگیز کوهن پا از مرزهای اشاره و تمثیل فراتر می‌نهد و از «نماد» نیز بسیار بهره می‌جوید. این داستان به ظاهر فانتزی، رفته رفته، ابعادی گسترده به خود می‌گیرد. این ویژگی داستان‌های آخری است که رومن گاری – واقعیت و قراردادها را طوری ماهرانه و با ظرافت از میان بر می‌دارد که خواننده، به ناگاه، خود را با گستره‌ای عظیم رو در رو می‌یابد؛ گستره‌ای که اساطیر و عظمت آن را فرایاد می‌آورد؛


خرید کتاب شبح سرگردان
جستجوی کتاب شبح سرگردان در گودریدز

معرفی کتاب شبح سرگردان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شبح سرگردان


 کتاب پیش روی
 کتاب سیمای زنی در میان جمع
 کتاب بلبل
 کتاب ترجیع گرسنگی
 کتاب جامعه شناسی پالتو ماهوتی
 کتاب پروانه و تانک