کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب زنبورهای خاکستری

کتاب زنبورهای خاکستری

اثر آندری کورکف از انتشارات افق


 کتاب پی یر و لوسی

کتاب پی یر و لوسی

اثر رومن رولان از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب در نکوهش جنگ

کتاب در نکوهش جنگ

اثر ادگار لارنس دکتروف از انتشارات فرزان روز


 کتاب اتاق افسران

کتاب اتاق افسران

اثر مارک دوگن از انتشارات نشر چشمه


 کتاب عبور از سوئز

کتاب عبور از سوئز

اثر علیرضا اخلاقی از انتشارات سوره مهر


 کتاب شبح سرگردان

کتاب شبح سرگردان

اثر رومن گاری از انتشارات نیلوفر


 کتاب آمریکائی آرام

کتاب آمریکائی آرام

اثر گراهام گرین از انتشارات خوارزمی


 کتاب مرد

کتاب مرد

اثر داوود امیریان از انتشارات سوره مهر


 کتاب مترسک مزرعه آتشین

کتاب مترسک مزرعه آتشین

اثر داوود امیریان از انتشارات کتابستان معرفت


 کتاب گردان قاطرچی ها

کتاب گردان قاطرچی ها

اثر داوود امیریان از انتشارات کتابستان