کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ

اثر هاینریش بل از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز همتیان بروجنی-داستان جنگی

راینهارد با شادی و شعفی مهارنشدنی احساس می‌کرد که جنگ، جنگی که چنین ستمگر و بی‌پایان به‌نظر می‌رسید، فروپاشی خویش را آغاز کرده است. هم‌چون پرده‌ای خاکستری رنگ که با ضربه‌های طلایی رنگ تازیانه‌ی خورشید از هم‌گسیخته و ناپدید شده بود؛


خرید کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ
جستجوی کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ در گودریدز

معرفی کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ


 کتاب انتخاب سوفی
 کتاب امپراتوری خورشید
 کتاب دختری در جنگ
 کتاب جنگی که نجاتم داد
 کتاب زنبورهای خاکستری
 کتاب فرشته سکوت کرد