کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات امیرکبیر - مترجم: رضا کریم کاشی-داستان جنگی

سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳ آنچه ناپلئون از آغاز لشکرکشی تا معاهده تیلسیت انجام داد بیشتر شبیه معجزه بود تا واقعیت، ولی از آنجا که این‌گونه امپراتوری‌ها در تاریخ بشر پدیده‌هایی استثنایی و ناپایدارند و به‌ناچار باید در انتظار افول قدرتی بود که در سایه استبداد و دیکتاتوری به دست می‌آید، زوال قدرت مطلقه او پس از معاهده تیلسیت شروع شد. سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳ رمانی ضدامپراتوری و ضدنظامی‌گری، خطابه‌ای فصیح علیه جنگ و سرگذشت افرادی است که جنگ را با پوست و خون خود احساس کرده و زشتی آن را به نمایش می‌گذارند. امیل ارکمان (۱۸۲۲ – ۱۸۹۹) و الکساندر شاتریان (۱۸۲۶ – ۱۸۹۰) معروف به ارکمان – شاتریان، همکاری برای نوشتن رمان‌های تاریخی را از سال ۱۸۴۷ آغاز کرده و تا سال ۱۸۸۹ ادامه دادند. نتیجة کار مشترک این دو نویسنده، قصه‌ها و رمان‌های مشهوری است که به بازآفرینی واقعیت‌های اردوکشی جمهوری فرانسه و ناپلئون می‌پردازد.


خرید کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳
جستجوی کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳ در گودریدز

معرفی کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳


 کتاب شبح سرگردان
 کتاب مرگ کسب و کار من است
 کتاب با پرنده ها
 کتاب شمشیر نقره ای
 کتاب مادر
 کتاب تفنگت را زمین بگذار