کتاب در آفریقا همه چیز سیاه است

اثر ساسان ناطق از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

مجموعه داستان در آفریقا همه چیز سیاه است ۴ داستان کوتاه درباره جنگ ایران و عراق را در برمیگیرد. نکته بسیار جالب این مجموعه آن است که ۳ داستان از زبان شخصیتهای عراقی روایت میشوند.


خرید کتاب در آفریقا همه چیز سیاه است
جستجوی کتاب در آفریقا همه چیز سیاه است در گودریدز

معرفی کتاب در آفریقا همه چیز سیاه است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در آفریقا همه چیز سیاه است


 کتاب جاده جنگ 1
 کتاب ساحران باروت 2
 کتاب زنبوردار حلب
 کتاب نشانه های صبح
 کتاب دستهایش خونی چشمهایش گریان
 کتاب قرار مهنا