کتاب اگر این نیز انسان است

اثر پریمو لوی از انتشارات ماهی - مترجم: سپاس ریوندی-داستان جنگی

If This Is a Man (Italian: Se questo è un uomo [se (k)ˈkwesto ɛ un ˈwɔːmo]; United States title: Survival in Auschwitz) is a memoir by Italian Jewish writer Primo Levi, first published in 1947. In 1943, Primo Levi, a twenty-five-year-old chemist and Italian citizen of Jewish race, was arrested by Italian fascists and deported from his native Turin to Auschwitz. Survival in Auschwitz is Levis classic account of his ten months in the German death camp, a harrowing story of systematic cruelty and miraculous endurance. Remarkable for its simplicity, compassion, and wit, Survival in Auschwitz remains a lasting testament to the indestructibility of the human spirit.


خرید کتاب اگر این نیز انسان است
جستجوی کتاب اگر این نیز انسان است در گودریدز

معرفی کتاب اگر این نیز انسان است از نگاه کاربران
پریمو لوی I®I مختلط \"Î ± Ï I½ II½I ±، این است که من ™\" Î ± Î »IOeI، من ‡ Î · I¼I¹IºIOeI ،،، I¿ I¿I € I¿II¿I، IƒI ... I½IμI» من † ± ®I IºI ï¹ I¿I'I دوم · · · IºIμ IƒI I³I®II \"I¿ IºI¿I» Î ± IƒI \"I®I I¹I¿ من\" من † I¿I ... I¿ Ï ... IƒI²I¹I \"من ،،، من\" من € I¿ 1943. II¼IμI¹I½Iμ IμIºIμI IμI دوم € ± Ï ‡ I¿I ... II½I IOeI½I¿ من، من ‡ I¼II ï¹ من \"من · من ± I½ IμI³IºI\" I¬ ï »· من IμI¹II\" I¿I ... IƒI \"Î ± است که من\" Î ± I¿I ... من € II'I¿I IOE € من \"من I¿I ...، من\" IμI I¼I ± ï I½I¿I، ï¹ ± Ï IºI \"من · I½ IμI € دوم» Î ± Ï IƒI · \"‰ است که من £ I½ I¿I²I¹IμI\" I¹IºIZI½. Î £ من \"من · Î ± Î ± I'I¹I¬I IºIμI¹I ... من\" من I¿I \"من ‡ Ï I¿I ... IOeI½I¿I ... من € Ï لوی I¿ € Î ± Î I¿IƒI IμI I½I ± IμI € I¹I²I¹IZIƒIμI¹. ‰ ‡ IOeI ï¹ I¼I ± Ï I¼IOeI½I¿ IƒI \"I¹IºI¬، Î ± λ من »I¬ Ï ‰ IºI ... من دوم، ± کنم من € I½IμI ... I¼I\" I¹IºI¬. I- ± کنم من € I½IμI ... I¼I \"I¹IºI® من\" I¿I ... IƒI ... I³IºI IOeI \"من · IƒI ·، Î · من † Ï ‰ I¼IOeI IƒI® من\" I¿I ...، من · من ± ‰ I³I I³I® من \"I¿I ...، ± Ï € I¹II I½IOeI\" من ± من \"من ± Î · IμI € I¹IƒI\" I®I¼I · من \"I¿I ... من\" من · I¿I½ I²I¿I ± Î ± I½ I½I I¿I I½I \"II¾IμI¹. I'I ... من \"من € I¿I IOE ... من ‰ IºI ... I II، من\" I¿I½ IºI¬I½IμI¹ I½I ± Î · I¶I®IƒIμI¹ IμII½I ± Î ± ï¹ I½I \"من IƒI \"Î ± Ï IƒI®\" I¿I ... IƒI \"من · من · II¹IºI® IºI I½ ± من\" من IμI I¬I ... IƒI ·: I¼IIƒI ± ± IƒIμ I¼I¹I IºIOeI »Î ± IƒI ·، IOeI € Î · من € I¿I ... من ‰ Ï € I¹IºIOeI I¿IƒI \"من · من\" من ± من \"من ± I¿I ... I½II IZI € I¿I ... IƒI ... I½II» II²IμI \" این است که من ± ï¹ ï¹ · Î ± IºI ± ± ï I¾II \"I¿I ... I'IμI½ Î ± I¼IμI³I ï¹ IμII½I ±» من من \"من · Î ± ï IμI € I¿I € Î ± IOE II½I ¿I¹I¿I'I®I € I¿I \"من Iμ ± I½I\" I¹IºIμII¼IμI½I¿، Î ± من ... من \"من € IOE I¿I'II¶IμI¹ I¿I ... IμI¼I € من\" من ¿± ï I¼I ± € I½IμI ï € I½I ï¹ ± Î · IμII¬I½IμI¹ IμII½I Î ± I³IºIIƒI \"من ‰ ï IƒI · IƒIμ · II¹IºII، Î I¾IIμI ± ،. I¤IμI »I¹IºI¬، I¼Iμ من\" من · I²I¿I®IIμI¹I ± ± ï¹ IºI I¿I¹I IºI¬I € ‰ Ï I½ IƒI ... I³IºI ... I¹IZI½، IμI € I¹I²I¹IZI½IμI¹ IºI ± ï¹ I³II½IμI \"من ± ± ï ï¹ II½I، I¶I ‰ I½I \"من I½IOeI ±، I¼I¬I من\" من ± من ... من من، من \"من · من، من ± I¼IμI³I» من من \"من · من IμI، IIƒI ‰ I، II · ± کنم من I¹I I'II ‰، IƒI \"من · I½ I¹IƒI\" I¿I دوم ± من \"من · من، من ± Ï ‰ Ï € IOeI I½II\" من · من \"من ± Ï £ من، .من\" من ± Ï · I'I¹I¬I IºIμI¹I \"من ‰ I½ I²I ± ± I½I¹IƒI¼IZI½ IƒI من\" من ± I¿I ... IºI \"من ± Ï IμI¹ I³I I¬I †\" Î ± Ï € I¬I½I \"من ±. Î £ Î ± دوم ± I½ I½I ‡ ± I¶I IμI¹ I¼I من \"من IºI¬I¼IμI I¿I ... I¼II ± Ï € ± Î ± Ï € I¿I ... I¿I\" من ... من € IZI½IμI¹ IμI½ IμII'IμI¹ I½I \"I¿IºI¹I¼I ± I½I\" دوم IOeI »Î ± ± IOeIƒI IƒI ... I¼I²I ± II½I¿I ... I½ IƒI\" I¿ IƒI \"Î ± است که من\" IOeI € IμI'I¿: من \"من ± I²I IƒI ± ± I½I¹IƒI\" I®I I¹I ±، من \"من · من € IμII½I I½ ±، من\" من I¿I½ IμI¾IμI ... \"IμI» I¹IƒI¼IOe، من \"I¹I، I'I¿IƒI ¿من »من · IIIμI ،،، من\" من · Î ± کنم من I½ I¹IμI ± ï ‡ II \"Î ± ‰ ï ï I½ IºI\" I¿I ... I¼II½I ‰ I½ (I¿I¹ دوم »من» من · I½IμI، Î ± Î • II¿I¹ I²I من \"من · من، من ± I ~ IμIƒIƒI» · من I¿I½IIºI، من ‰ Ï ‡ I¾IμI II¶I¿I ... I½) من \"من · من ‡ ï I¿ I¼I ± من\" I¹IƒI \"I®I I¹I¿، من\" من ± I¿ II¬I½I \"I¿. آی اس آی ± من \"من ± Ï † I³I I¬I † Ï ‰ Ï IμI¹\" Î ± Ï † I¿I³I I¹IºI¬، ‡ است که من ‰ I II، I½I ‡ ± IƒI I¿I »I¹I¬I¶IμI¹ . من \"من ... من € IμI½ Ï ‡ IμI¹ Ï ‡ I¬I I¿I ها Izi، I³I¹I ‡ ± IƒI IOeI» I¹I ±. † می کنم من »من» من ‰ IƒI \"Iμ، من\" من ± IƒI ... I½I ± ± Ï I¹IƒII®I¼I \"Î ± Ï I½ دوم ‡ I¿I ... من € Ï € IμII¬I½IμI¹ I¿ Ï € I¿I »من» I¿I. ± Ï € IμII½I II \"‡ Î ± دوم IμI¹ IƒIºI¿I\" IZIƒIμI¹. Î © IƒI \"IOeIƒI¿، Î · من € IμII½I II'I¹I ± ±، من\" من € ± I¿I½ IºI¬I½IμI¹ I½I Î ± Ï Î ± من \"من · من من IμI\" من ± Ï € I¬I½I \"Î ± Î ± ± I¼Iμ I¼I¹I IƒI ... I½I®II¹IƒI\" من · من I³IμI¹I I'I¹I ± ±. • I¹I'I¹IºI¬ IƒI من \"من I¿\" IμI »IμI ... من\" من ± † II¿ IºIμI I¬I »Î ± I¹I¿، من € Î ± Ï Î ± III\" IμI¹ من \"I¹I ، من \"IμI» IμI ... من \"من ± IIμI، ± Î · I¼II IμI I'IIºI، IƒI\" I¿ IƒI \"Î ± است که من\" IOeI € IμI'I¿، IƒI ± ± I³I I½ I½I I¬ Î · من † IμI¹ I¼IμI I¿I »IOeI³I¹I¿. I'I½I \"I¹IºIμI¹I¼IμI½I¹IºI¬. Î £ من من ± I½ II½I ±، Î ± Ï € ï »IOeI، من € Î ± Ï Î ± من\" من · من من · من \"پریمو لوی I®I، .IY IμI¹ Ï † I³I I¬I\" من ¿I²I¹I²I »Î ± من ... من II¿\" من ± ‰ I¼IIƒI Ï IOE، I¼IμI \"I¬ من\" من ± Ï € Î · I½ IμI »من ‰ III IƒI® IμI ... من\" I¿I ... . Î £ Ï ‰ I®I¼IμI Î ± IIμI IμII \"Î ± Ï ï¹\" من ± IºI I¿ »من من\" من ± I³I¹I IμI IºIμII¼IμI½I¿ I¿ \"I¿ I¿I» I¿IºI ± است که من \"من ‰ IºI I¼I ± ± ï¹ I'I¹I'I¬IƒIºIμI\" من ± ï¹ IƒI \"‡ Î ± IƒI I¿I» ± ï IμII \"من · من، من ï ™\" Î ± Î » دوم ± من، من € Î ± Ï IOE \"I¿ 1960. Î • من II½I € ± Î ± ï¹ II½I ± I³IμI IOE I²I¹I²I» II¿، IƒIºI »من · من Î ± IOE IºI ± ï¹ Ï € IOeIºI¿IƒI¼I¿. من \"I¹I ± I²I¬I¶I¿I½I\" I¬I، من \"I¿ II½I¹I ‰ ‡ Î · I¬IƒI دوم I¼I ± ±. IsI¬IIμ IƒIμI »± II'I I®I\" Î ± I½ IºI ± Ï ï¹ I¼I¹I ± ‡ ± Î ± I¼I I¹I I¹I¬. دوم € Ï € Iμ I½I IμI ± IƒI \"Î ± Î ± I¼I\" IZ IºI¬IIμ من \"IOeIƒI¿ I³I¹I ... Î ± I½I IƒI ±» من »Î ± Ï ‰ I¬I²I ... من\" من € I¬ I¿I ... I'I¹I¬I²I I¶I ± ±. I¤IμI »± Ï IºI I¹IºI¬\" I¬I »Î ± Î ± I²I\" ï¹ ï¹ ± Î ± Ï IμII½I ... من \"من € I¿I IOE ... من\" من I¿ IºI¬I½IμI¹ \"IOeIƒI¿ IƒIºI »من · من IOE: من · دوم» من »IμI¹II · IƒI ... I½I ± I¹IƒII · I¼I¬I\" من ‰ I½. IYI من \"من † Iμ I¿I I¬ I¼II ± ‡ I'IμI½ IƒI I¿I» I¹I¬I¶IμI¹ من \"من I¿I ...، من Î ± I¶I. آی اس آی ± IIOeI »I¿I ... I¼IIƒI¿I ،. آی اس آی ± IIOeI »Î ± I¹IƒII®I¼I I¿I ± من ...\" Î ± Ï IμIºI'IIºI · IƒI · ،. آی اس آی I¼II ± ± I'I¹I¬IIμIƒI · IºI I¹I \"I¹IºI®I ،. آی اس آی ï¹ ± Ï ‰ IºI ... I II ،،، IºI ± IIOeI »... من † I¿I IOeI²I¿I ،. IOeI \"Î ± Ï ‰ Ï I½ I¿ I¬I½II € I¿I، IƒI\" Î ± Ï € IOE IμI³I½IZI½IμI¹ من \"دوم\" ‡ Ï ... I¿I¹I ± Ï I¬ I¹IƒI IƒI ... I½I ± I¹IƒII ®I¼I ± من \"من ± Ï € Î ± Ï IμI¹ I½I ± Ï ‰ IμII½I ± Ï € ï¹ I¬I½II I¿I ،.

مشاهده لینک اصلی
کتاب مزاحم و مهم Levis تمایز بین غرق و ذخیره شده در CH. 9 به ویژه جالب است نوشتن کمی رسمی است و ترجمه نیز چیزهای اسرار آمیز است. و البته همه ما این را هم اکنون می خوانیم (و خیلی از آن را در مکان های دیگر ... در این قرن پنهانی دیده اید) که نیروی آن (در سال 1958 میلادی) تا حدودی ضعیف است. با این حال، اطلاعات لوییس چنین است که کتاب ارزش دائمی دارد.

مشاهده لینک اصلی
@ من \"من ‰ Ï † Î ± I¬I ... من من\" من € I¿I ... I'IμI½ IOE دوم ± I¼I € I¿I I¿I ± Ï € IƒI ± Ï ‰ I½I IƒIμ IºI ± I½II½I I½ @ ±.

مشاهده لینک اصلی
2.5 * سرخوردگی واقعی در مورد خواندن اگر این یک مرد توسط Primo Levi است. این که یکی از بازماندگان هولوکاست است، که به طیف گسترده ای از کتاب بر روی آن منتشر کرده است، در حال حاضر há مدت زمان طولانی او خواستم به خواندن شاهکار خود. من بالاخره توانستم این کار را انجام دهم، اما این کتاب همانطور که منتظر بود، مرا نگرفت. در مقایسه با کتاب های دیگر در temática هولوکاست من در طول سال خوانده ام، این یکی در £ هیچ چیز ویژه ای به ارمغان آورد و £ ایجاد همدلی او با نویسنده می خواست، حتی با داستان در این زمینه concentraà از آشویتس کتاب روز بازگو که لوی به آشویتس می آید، ATA © à خود را libertaçà £ درجه، تقریبا یک سال بعد توسط روس ها، اما احساسات بزرگ £ احساس شده توسط نویسنده. Será سردی ذاتی در یک situaçà £ های این، چیزی انتظار می رود؟ حق à © تحت تاثیر قرار دادن گزارش ها، تاریخ دیگری، که لوی آن ماه که منجر به این کتاب à © inimaginável صرف دنبال کنید. پریمو لووی یکی از 20 ایتالیایی بود که از اردوگاه کار اجباری جان سالم به در برد. 630 نفر از آن ایتالیایی هایی که در آنجا بودند، در نهایت می میرند ... اما این کتاب بیش از آن نیست، از داستان هایی است که مستند است. من ترجیح دادم که پشت همه این حسابها داستان بگذرد، یک داستان قابل توجه دیگر بین لوی و دیگر مردانی که با او زندگی می کردند. این چیزی نبود که اتفاق افتاد یا کمی گزارش شد. بررسی کامل: http: //marcadordelivros.blogspot.pt/2 ...

مشاهده لینک اصلی
اگر Goodreads یک طرح رتبه ده ستاره داشت، می خواستم این کتاب را 11 ستاره بدهم. این کتاب پیامی از قلب تاریک تاریک ترین قرن است. همه باید این کتاب را بخوانند؛ اگر آنها این کار را کردند، ممکن است قرن بیست و یکم را کمتر از قرن بیستم کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر این نیز انسان است


 کتاب برخیز عشق من،برخیز
 کتاب ستوان من
 کتاب جاسوس ها
 کتاب کابوس های بیروت
 کتاب جنگ، چهره ی زنانه ندارد
 کتاب موش و گربه